ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา

        สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนขยายผลหลักสูตรสถานศึกษา ในส่วนเนื้อหาสาระท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถโยงกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนทุกช่วงชั้น ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณค่าในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ให้ยั่งยืนสืบไป

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนของเรา

blockquoteเป็นโรงเรียนของชุมชน พัฒนาตนสู่คุณภาพมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยีภายในปี 2555

นายสุพจน์ วิชากุล - ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042 - 152033

แฟ็กซ์ : 042 - 152033

อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.